Discuz! 官方站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 郭鑫

〓Discuz! 7.0 主题封面 [修复6.1版本几个错误并优化连接]

[复制链接]
发表于 2009-4-25 19:26:24 | 显示全部楼层
DNSPod 域名 1 元购,全场 1 折起!
支持一个来 、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-26 02:25:53 | 显示全部楼层
只是想支持下作者 -* *
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-4 20:00:57 | 显示全部楼层
太棒了!就是我需要的~支持一下
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-4 20:14:53 | 显示全部楼层
为什么有的缩略图显示不出来~是一个叉叉,但是文件确确实实是存在的……
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-7 14:05:33 | 显示全部楼层
<!--主题封面 by 郭鑫-->

                                                        <!--{if isset($tat[$thread['tid']][0])}-->

                                                                                <ahref="viewthread.php?tid=$thread[tid]&amp;extra=$extra"><img src="{$tat[$thread['tid']][0]['attthumb']}&width=100" class="attachthreadicon" /></a><br>

                                                        <!--{/if}-->

                                                        <!--/主题封面 by 郭鑫-->图片不能显示的 把这段代码修改下就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-7 16:39:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 大眼夹 于 2009-5-7 16:53 编辑

楼上的方法貌似不管用……
LZ提供的代码有一个动态生成100px缩略图的功能,事实上问题就出在这里
我论坛采用的是ImageMagick处理图片而不是GD,但是thumbnail.inc.php貌似是采用GD的,大多数图片不会出现问题,但是有个别图片有问题,将其下载回来后发现jpg的二进制数据是生成了的,但是文件前面有一行PHP的警告信息
:<br />
<b>Warning</b>:  exif_read_data(0905022343dcf1d004a73c487a.jpg.thumb.jpg) [<a href='exif_read_data#error_ifd'>exif_read_data</a>]: Illegal IFD offset in <b>D:\bbs\***********\include\thumbnail.inc.php</b> on line <b>613</b><br />元凶是thumbnail.inc.php文件里面的gatherImageMeta(),可能和ImageMagick有冲突,不过它是获得exif信息之用,由于我们只需要动态生成小图标,所以要不要也无所谓了,把它注释掉即可,另外前面有一个call它的地方也要注释掉

附上修改好的thumbnail.inc.php文件

 1. <?php
 2. /**
 3. * thumbnail.inc.php
 4. *
 5. * @author                 Ian Selby (ian@gen-x-design.com)
 6. * @copyright         Copyright 2006
 7. * @version         1.1 (PHP5)
 8. *
 9. */

 10. /**
 11. * PHP class for dynamically resizing, cropping, and rotating images for thumbnail purposes and either displaying them on-the-fly or saving them.
 12. *
 13. */
 14. class Thumbnail {
 15.     /**
 16.      * Error message to display, if any
 17.      *
 18.      * @var string
 19.      */
 20.     private $errmsg;
 21.     /**
 22.      * Whether or not there is an error
 23.      *
 24.      * @var boolean
 25.      */
 26.     private $error;
 27.     /**
 28.      * Format of the image file
 29.      *
 30.      * @var string
 31.      */
 32.     private $format;
 33.     /**
 34.      * File name and path of the image file
 35.      *
 36.      * @var string
 37.      */
 38.     private $fileName;
 39.     /**
 40.      * Image meta data if any is available (jpeg/tiff) via the exif library
 41.      *
 42.      * @var array
 43.      */
 44.     public $imageMeta;
 45.     /**
 46.      * Current dimensions of working image
 47.      *
 48.      * @var array
 49.      */
 50.     private $currentDimensions;
 51.     /**
 52.      * New dimensions of working image
 53.      *
 54.      * @var array
 55.      */
 56.     private $newDimensions;
 57.     /**
 58.      * Image resource for newly manipulated image
 59.      *
 60.      * @var resource
 61.      */
 62.     private $newImage;
 63.     /**
 64.      * Image resource for image before previous manipulation
 65.      *
 66.      * @var resource
 67.      */
 68.     private $oldImage;
 69.     /**
 70.      * Image resource for image being currently manipulated
 71.      *
 72.      * @var resource
 73.      */
 74.     private $workingImage;
 75.     /**
 76.      * Percentage to resize image by
 77.      *
 78.      * @var int
 79.      */
 80.     private $percent;
 81.     /**
 82.      * Maximum width of image during resize
 83.      *
 84.      * @var int
 85.      */
 86.     private $maxWidth;
 87.     /**
 88.      * Maximum height of image during resize
 89.      *
 90.      * @var int
 91.      */
 92.     private $maxHeight;

 93.     /**
 94.      * Class constructor
 95.      *
 96.      * @param string $fileName
 97.      * @return Thumbnail
 98.      */
 99.     public function __construct($fileName) {
 100.         //make sure the GD library is installed
 101.             if(!function_exists("gd_info")) {
 102.                 echo 'You do not have the GD Library installed.  This class requires the GD library to function properly.' . "\n";
 103.                 echo 'visit http://us2.php.net/manual/en/ref.image.php for more information';
 104.                 exit;
 105.         }
 106.             //initialize variables
 107.         $this->errmsg               = '';
 108.         $this->error                = false;
 109.         $this->currentDimensions    = array();
 110.         $this->newDimensions        = array();
 111.         $this->fileName             = $fileName;
 112.         $this->imageMeta                        = array();
 113.         $this->percent              = 100;
 114.         $this->maxWidth             = 0;
 115.         $this->maxHeight            = 0;

 116.         //check to see if file exists
 117.         if(!file_exists($this->fileName)) {
 118.             $this->errmsg = 'File not found';
 119.             $this->error = true;
 120.         }
 121.         //check to see if file is readable
 122.         elseif(!is_readable($this->fileName)) {
 123.             $this->errmsg = 'File is not readable';
 124.             $this->error = true;
 125.         }

 126.         //if there are no errors, determine the file format
 127.         if($this->error == false) {
 128.             //check if gif
 129.             if(stristr(strtolower($this->fileName),'.gif')) $this->format = 'GIF';
 130.             //check if jpg
 131.             elseif(stristr(strtolower($this->fileName),'.jpg') || stristr(strtolower($this->fileName),'.jpeg')) $this->format = 'JPG';
 132.             //check if png
 133.             elseif(stristr(strtolower($this->fileName),'.png')) $this->format = 'PNG';
 134.             //unknown file format
 135.             else {
 136.                 $this->errmsg = 'Unknown file format';
 137.                 $this->error = true;
 138.             }
 139.         }

 140.         //initialize resources if no errors
 141.         if($this->error == false) {
 142.             switch($this->format) {
 143.                 case 'GIF':
 144.                     $this->oldImage = ImageCreateFromGif($this->fileName);
 145.                     break;
 146.                 case 'JPG':
 147.                     $this->oldImage = ImageCreateFromJpeg($this->fileName);
 148.                     break;
 149.                 case 'PNG':
 150.                     $this->oldImage = ImageCreateFromPng($this->fileName);
 151.                     break;
 152.             }

 153.             $size = GetImageSize($this->fileName);
 154.             $this->currentDimensions = array('width'=>$size[0],'height'=>$size[1]);
 155.             $this->newImage = $this->oldImage;
 156.             //$this->gatherImageMeta();        这里Call那一段有问题的代码也注释掉
 157.         }

 158.         if($this->error == true) {
 159.             $this->showErrorImage();
 160.             break;
 161.         }
 162.     }

 163.     /**
 164.      * Class destructor
 165.      *
 166.      */
 167.     public function __destruct() {
 168.         if(is_resource($this->newImage)) @ImageDestroy($this->newImage);
 169.         if(is_resource($this->oldImage)) @ImageDestroy($this->oldImage);
 170.         if(is_resource($this->workingImage)) @ImageDestroy($this->workingImage);
 171.     }

 172.     /**
 173.      * Returns the current width of the image
 174.      *
 175.      * @return int
 176.      */
 177.     private function getCurrentWidth() {
 178.         return $this->currentDimensions['width'];
 179.     }

 180.     /**
 181.      * Returns the current height of the image
 182.      *
 183.      * @return int
 184.      */
 185.     private function getCurrentHeight() {
 186.         return $this->currentDimensions['height'];
 187.     }

 188.     /**
 189.      * Calculates new image width
 190.      *
 191.      * @param int $width
 192.      * @param int $height
 193.      * @return array
 194.      */
 195.     private function calcWidth($width,$height) {
 196.         $newWp = (100 * $this->maxWidth) / $width;
 197.         $newHeight = ($height * $newWp) / 100;
 198.         return array('newWidth'=>intval($this->maxWidth),'newHeight'=>intval($newHeight));
 199.     }

 200.     /**
 201.      * Calculates new image height
 202.      *
 203.      * @param int $width
 204.      * @param int $height
 205.      * @return array
 206.      */
 207.     private function calcHeight($width,$height) {
 208.         $newHp = (100 * $this->maxHeight) / $height;
 209.         $newWidth = ($width * $newHp) / 100;
 210.         return array('newWidth'=>intval($newWidth),'newHeight'=>intval($this->maxHeight));
 211.     }

 212.     /**
 213.      * Calculates new image size based on percentage
 214.      *
 215.      * @param int $width
 216.      * @param int $height
 217.      * @return array
 218.      */
 219.     private function calcPercent($width,$height) {
 220.         $newWidth = ($width * $this->percent) / 100;
 221.         $newHeight = ($height * $this->percent) / 100;
 222.         return array('newWidth'=>intval($newWidth),'newHeight'=>intval($newHeight));
 223.     }

 224.     /**
 225.      * Calculates new image size based on width and height, while constraining to maxWidth and maxHeight
 226.      *
 227.      * @param int $width
 228.      * @param int $height
 229.      */
 230.     private function calcImageSize($width,$height) {
 231.         $newSize = array('newWidth'=>$width,'newHeight'=>$height);

 232.         if($this->maxWidth > 0) {

 233.             $newSize = $this->calcWidth($width,$height);

 234.             if($this->maxHeight > 0 && $newSize['newHeight'] > $this->maxHeight) {
 235.                 $newSize = $this->calcHeight($newSize['newWidth'],$newSize['newHeight']);
 236.             }

 237.             //$this->newDimensions = $newSize;
 238.         }

 239.         if($this->maxHeight > 0) {
 240.             $newSize = $this->calcHeight($width,$height);

 241.             if($this->maxWidth > 0 && $newSize['newWidth'] > $this->maxWidth) {
 242.                 $newSize = $this->calcWidth($newSize['newWidth'],$newSize['newHeight']);
 243.             }

 244.             //$this->newDimensions = $newSize;
 245.         }

 246.         $this->newDimensions = $newSize;
 247.     }

 248.     /**
 249.      * Calculates new image size based percentage
 250.      *
 251.      * @param int $width
 252.      * @param int $height
 253.      */
 254.     private function calcImageSizePercent($width,$height) {
 255.         if($this->percent > 0) {
 256.             $this->newDimensions = $this->calcPercent($width,$height);
 257.         }
 258.     }

 259.     /**
 260.      * Displays error image
 261.      *
 262.      */
 263.     private function showErrorImage() {
 264.         header('Content-type: image/png');
 265.         $errImg = ImageCreate(220,25);
 266.         $bgColor = imagecolorallocate($errImg,0,0,0);
 267.         $fgColor1 = imagecolorallocate($errImg,255,255,255);
 268.         $fgColor2 = imagecolorallocate($errImg,255,0,0);
 269.         imagestring($errImg,3,6,6,'Error:',$fgColor2);
 270.         imagestring($errImg,3,55,6,$this->errmsg,$fgColor1);
 271.         imagepng($errImg);
 272.         imagedestroy($errImg);
 273.     }

 274.     /**
 275.      * Resizes image to maxWidth x maxHeight
 276.      *
 277.      * @param int $maxWidth
 278.      * @param int $maxHeight
 279.      */
 280.     public function resize($maxWidth = 0, $maxHeight = 0) {
 281.         $this->maxWidth = $maxWidth;
 282.         $this->maxHeight = $maxHeight;

 283.         $this->calcImageSize($this->currentDimensions['width'],$this->currentDimensions['height']);

 284.                 if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
 285.                         $this->workingImage = ImageCreateTrueColor($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
 286.                 }
 287.                 else {
 288.                         $this->workingImage = ImageCreate($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
 289.                 }

 290.                 ImageCopyResampled(
 291.                         $this->workingImage,
 292.                         $this->oldImage,
 293.                         0,
 294.                         0,
 295.                         0,
 296.                         0,
 297.                         $this->newDimensions['newWidth'],
 298.                         $this->newDimensions['newHeight'],
 299.                         $this->currentDimensions['width'],
 300.                         $this->currentDimensions['height']
 301.                 );

 302.                 $this->oldImage = $this->workingImage;
 303.                 $this->newImage = $this->workingImage;
 304.                 $this->currentDimensions['width'] = $this->newDimensions['newWidth'];
 305.                 $this->currentDimensions['height'] = $this->newDimensions['newHeight'];
 306.         }

 307.         /**
 308.          * Resizes the image by $percent percent
 309.          *
 310.          * @param int $percent
 311.          */
 312.         public function resizePercent($percent = 0) {
 313.             $this->percent = $percent;

 314.             $this->calcImageSizePercent($this->currentDimensions['width'],$this->currentDimensions['height']);

 315.                 if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
 316.                         $this->workingImage = ImageCreateTrueColor($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
 317.                 }
 318.                 else {
 319.                         $this->workingImage = ImageCreate($this->newDimensions['newWidth'],$this->newDimensions['newHeight']);
 320.                 }

 321.                 ImageCopyResampled(
 322.                         $this->workingImage,
 323.                         $this->oldImage,
 324.                         0,
 325.                         0,
 326.                         0,
 327.                         0,
 328.                         $this->newDimensions['newWidth'],
 329.                         $this->newDimensions['newHeight'],
 330.                         $this->currentDimensions['width'],
 331.                         $this->currentDimensions['height']
 332.                 );

 333.                 $this->oldImage = $this->workingImage;
 334.                 $this->newImage = $this->workingImage;
 335.                 $this->currentDimensions['width'] = $this->newDimensions['newWidth'];
 336.                 $this->currentDimensions['height'] = $this->newDimensions['newHeight'];
 337.         }

 338.         /**
 339.          * Crops the image from calculated center in a square of $cropSize pixels
 340.          *
 341.          * @param int $cropSize
 342.          */
 343.         public function cropFromCenter($cropSize) {
 344.             if($cropSize > $this->currentDimensions['width']) $cropSize = $this->currentDimensions['width'];
 345.             if($cropSize > $this->currentDimensions['height']) $cropSize = $this->currentDimensions['height'];

 346.             $cropX = intval(($this->currentDimensions['width'] - $cropSize) / 2);
 347.             $cropY = intval(($this->currentDimensions['height'] - $cropSize) / 2);

 348.             if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
 349.                         $this->workingImage = ImageCreateTrueColor($cropSize,$cropSize);
 350.                 }
 351.                 else {
 352.                         $this->workingImage = ImageCreate($cropSize,$cropSize);
 353.                 }

 354.                 imagecopyresampled(
 355.             $this->workingImage,
 356.             $this->oldImage,
 357.             0,
 358.             0,
 359.             $cropX,
 360.             $cropY,
 361.             $cropSize,
 362.             $cropSize,
 363.             $cropSize,
 364.             $cropSize
 365.                 );

 366.                 $this->oldImage = $this->workingImage;
 367.                 $this->newImage = $this->workingImage;
 368.                 $this->currentDimensions['width'] = $cropSize;
 369.                 $this->currentDimensions['height'] = $cropSize;
 370.         }

 371.         /**
 372.          * Advanced cropping function that crops an image using $startX and $startY as the upper-left hand corner.
 373.          *
 374.          * @param int $startX
 375.          * @param int $startY
 376.          * @param int $width
 377.          * @param int $height
 378.          */
 379.         public function crop($startX,$startY,$width,$height) {
 380.             //make sure the cropped area is not greater than the size of the image
 381.             if($width > $this->currentDimensions['width']) $width = $this->currentDimensions['width'];
 382.             if($height > $this->currentDimensions['height']) $height = $this->currentDimensions['height'];
 383.             //make sure not starting outside the image
 384.             if(($startX + $width) > $this->currentDimensions['width']) $startX = ($this->currentDimensions['width'] - $width);
 385.             if(($startY + $height) > $this->currentDimensions['height']) $startY = ($this->currentDimensions['height'] - $height);
 386.             if($startX < 0) $startX = 0;
 387.             if($startY < 0) $startY = 0;

 388.             if(function_exists("ImageCreateTrueColor")) {
 389.                         $this->workingImage = ImageCreateTrueColor($width,$height);
 390.                 }
 391.                 else {
 392.                         $this->workingImage = ImageCreate($width,$height);
 393.                 }

 394.                 imagecopyresampled(
 395.             $this->workingImage,
 396.             $this->oldImage,
 397.             0,
 398.             0,
 399.             $startX,
 400.             $startY,
 401.             $width,
 402.             $height,
 403.             $width,
 404.             $height
 405.                 );

 406.                 $this->oldImage = $this->workingImage;
 407.                 $this->newImage = $this->workingImage;
 408.                 $this->currentDimensions['width'] = $width;
 409.                 $this->currentDimensions['height'] = $height;
 410.         }

 411.         /**
 412.          * Outputs the image to the screen, or saves to $name if supplied.  Quality of JPEG images can be controlled with the $quality variable
 413.          *
 414.          * @param int $quality
 415.          * @param string $name
 416.          */
 417.         public function show($quality=100,$name = '') {
 418.             switch($this->format) {
 419.                 case 'GIF':
 420.                     if($name != '') {
 421.                         ImageGif($this->newImage,$name);
 422.                     }
 423.                     else {
 424.                        header('Content-type: image/gif');
 425.                        ImageGif($this->newImage);
 426.                     }
 427.                     break;
 428.                 case 'JPG':
 429.                     if($name != '') {
 430.                         ImageJpeg($this->newImage,$name,$quality);
 431.                     }
 432.                     else {
 433.                        header('Content-type: image/jpeg');
 434.                        ImageJpeg($this->newImage,'',$quality);
 435.                     }
 436.                     break;
 437.                 case 'PNG':
 438.                     if($name != '') {
 439.                         ImagePng($this->newImage,$name);
 440.                     }
 441.                     else {
 442.                        header('Content-type: image/png');
 443.                        ImagePng($this->newImage);
 444.                     }
 445.                     break;
 446.             }
 447.         }

 448.         /**
 449.          * Saves image as $name (can include file path), with quality of # percent if file is a jpeg
 450.          *
 451.          * @param string $name
 452.          * @param int $quality
 453.          */
 454.         public function save($name,$quality=100) {
 455.             $this->show($quality,$name);
 456.         }

 457.         /**
 458.          * Creates Apple-style reflection under image, optionally adding a border to main image
 459.          *
 460.          * @param int $percent
 461.          * @param int $reflection
 462.          * @param int $white
 463.          * @param bool $border
 464.          * @param string $borderColor
 465.          */
 466.         public function createReflection($percent,$reflection,$white,$border = true,$borderColor = '#a4a4a4') {
 467.         $width = $this->currentDimensions['width'];
 468.         $height = $this->currentDimensions['height'];

 469.         $reflectionHeight = intval($height * ($reflection / 100));
 470.         $newHeight = $height + $reflectionHeight;
 471.         $reflectedPart = $height * ($percent / 100);

 472.         $this->workingImage = ImageCreateTrueColor($width,$newHeight);

 473.         ImageAlphaBlending($this->workingImage,true);

 474.         $colorToPaint = ImageColorAllocateAlpha($this->workingImage,255,255,255,0);
 475.         ImageFilledRectangle($this->workingImage,0,0,$width,$newHeight,$colorToPaint);

 476.         imagecopyresampled(
 477.                             $this->workingImage,
 478.                             $this->newImage,
 479.                             0,
 480.                             0,
 481.                             0,
 482.                             $reflectedPart,
 483.                             $width,
 484.                             $reflectionHeight,
 485.                             $width,
 486.                             ($height - $reflectedPart));
 487.         $this->imageFlipVertical();

 488.         imagecopy($this->workingImage,$this->newImage,0,0,0,0,$width,$height);

 489.         imagealphablending($this->workingImage,true);

 490.         for($i=0;$i<$reflectionHeight;$i++) {
 491.             $colorToPaint = imagecolorallocatealpha($this->workingImage,255,255,255,($i/$reflectionHeight*-1+1)*$white);
 492.             imagefilledrectangle($this->workingImage,0,$height+$i,$width,$height+$i,$colorToPaint);
 493.         }

 494.         if($border == true) {
 495.             $rgb = $this->hex2rgb($borderColor,false);
 496.             $colorToPaint = imagecolorallocate($this->workingImage,$rgb[0],$rgb[1],$rgb[2]);
 497.             imageline($this->workingImage,0,0,$width,0,$colorToPaint); //top line
 498.             imageline($this->workingImage,0,$height,$width,$height,$colorToPaint); //bottom line
 499.             imageline($this->workingImage,0,0,0,$height,$colorToPaint); //left line
 500.             imageline($this->workingImage,$width-1,0,$width-1,$height,$colorToPaint); //right line
 501.         }

 502.         $this->oldImage = $this->workingImage;
 503.                 $this->newImage = $this->workingImage;
 504.                 $this->currentDimensions['width'] = $width;
 505.                 $this->currentDimensions['height'] = $newHeight;
 506.         }

 507.         /**
 508.          * Inverts working image, used by reflection function
 509.          *
 510.          */
 511.         private function imageFlipVertical() {
 512.             $x_i = imagesx($this->workingImage);
 513.             $y_i = imagesy($this->workingImage);

 514.             for($x = 0; $x < $x_i; $x++) {
 515.                 for($y = 0; $y < $y_i; $y++) {
 516.                     imagecopy($this->workingImage,$this->workingImage,$x,$y_i - $y - 1, $x, $y, 1, 1);
 517.                 }
 518.             }
 519.         }

 520.         /**
 521.          * Converts hexidecimal color value to rgb values and returns as array/string
 522.          *
 523.          * @param string $hex
 524.          * @param bool $asString
 525.          * @return array|string
 526.          */
 527.         private function hex2rgb($hex, $asString = false) {
 528.         // strip off any leading #
 529.         if (0 === strpos($hex, '#')) {
 530.            $hex = substr($hex, 1);
 531.         } else if (0 === strpos($hex, '&H')) {
 532.            $hex = substr($hex, 2);
 533.         }

 534.         // break into hex 3-tuple
 535.         $cutpoint = ceil(strlen($hex) / 2)-1;
 536.         $rgb = explode(':', wordwrap($hex, $cutpoint, ':', $cutpoint), 3);

 537.         // convert each tuple to decimal
 538.         $rgb[0] = (isset($rgb[0]) ? hexdec($rgb[0]) : 0);
 539.         $rgb[1] = (isset($rgb[1]) ? hexdec($rgb[1]) : 0);
 540.         $rgb[2] = (isset($rgb[2]) ? hexdec($rgb[2]) : 0);

 541.         return ($asString ? "{$rgb[0]} {$rgb[1]} {$rgb[2]}" : $rgb);
 542.     }
 543.    
 544.     /**
 545.      * Reads selected exif meta data from jpg images and populates $this->imageMeta with appropriate values if found
 546.      *
 547.      */
 548. /**这一段貌似和ImageMagick不兼容,把它禁用了       大眼夹09-05-07
 549.     private function gatherImageMeta() {
 550.             //only attempt to retrieve info if exif exists
 551.             if(function_exists("exif_read_data") && $this->format == 'JPG') {
 552.                         $imageData = exif_read_data($this->fileName);
 553.                         if(isset($imageData['Make']))
 554.                                 $this->imageMeta['make'] = ucwords(strtolower($imageData['Make']));
 555.                         if(isset($imageData['Model']))
 556.                                 $this->imageMeta['model'] = $imageData['Model'];
 557.                         if(isset($imageData['COMPUTED']['ApertureFNumber'])) {
 558.                                 $this->imageMeta['aperture'] = $imageData['COMPUTED']['ApertureFNumber'];
 559.                                 $this->imageMeta['aperture'] = str_replace('/','',$this->imageMeta['aperture']);
 560.                         }
 561.                         if(isset($imageData['ExposureTime'])) {
 562.                                 $exposure = explode('/',$imageData['ExposureTime']);
 563.                                 $exposure = round($exposure[1]/$exposure[0],-1);
 564.                                 $this->imageMeta['exposure'] = '1/' . $exposure . ' second';
 565.                         }
 566.                         if(isset($imageData['Flash'])) {
 567.                                 if($imageData['Flash'] > 0) {
 568.                                         $this->imageMeta['flash'] = 'Yes';
 569.                                 }
 570.                                 else {
 571.                                         $this->imageMeta['flash'] = 'No';
 572.                                 }
 573.                         }
 574.                         if(isset($imageData['FocalLength'])) {
 575.                                 $focus = explode('/',$imageData['FocalLength']);
 576.                                 $this->imageMeta['focalLength'] = round($focus[0]/$focus[1],2) . ' mm';
 577.                         }
 578.                         if(isset($imageData['DateTime'])) {
 579.                                 $date = $imageData['DateTime'];
 580.                                 $date = explode(' ',$date);
 581.                                 $date = str_replace(':','-',$date[0]) . ' ' . $date[1];
 582.                                 $this->imageMeta['dateTaken'] = date('m/d/Y g:i A',strtotime($date));
 583.                         }
 584.             }
 585.     }
 586.    
 587. */
 588.    
 589.     /**
 590.      * Rotates image either 90 degrees clockwise or counter-clockwise
 591.      *
 592.      * @param string $direction
 593.      */
 594.     public function rotateImage($direction = 'CW') {
 595.             if($direction == 'CW') {
 596.                     $this->workingImage = imagerotate($this->workingImage,-90,0);
 597.             }
 598.             else {
 599.                     $this->workingImage = imagerotate($this->workingImage,90,0);
 600.             }
 601.             $newWidth = $this->currentDimensions['height'];
 602.             $newHeight = $this->currentDimensions['width'];
 603.                 $this->oldImage = $this->workingImage;
 604.                 $this->newImage = $this->workingImage;
 605.                 $this->currentDimensions['width'] = $newWidth;
 606.                 $this->currentDimensions['height'] = $newHeight;
 607.     }
 608. }
 609. ?>
复制代码
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-14 19:32:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 羽翼时空 于 2009-5-15 16:14 编辑

手了~~

http://bbs.saint-comic.cn/threadicon.php?filename=http://bbs.saint-comic.cn/attachments/month_0904/0904282020a6a390de64776e70.jpg&width=100&height=100
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in D:\inetpub\vhosts\saint-comic.cn\httpdocs\bbs\include\thumbnail.inc.php on line 21
好像我空间PHP版本不支持这种语法。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 16:50:08 | 显示全部楼层
支持支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-20 01:16:47 | 显示全部楼层
10# lianxiaming
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-28 03:31:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 shawn82 于 2009-5-28 04:05 编辑


楼主,我安装了你的主题封面
我个人好喜欢,我有个问题就是(请看图)
黄色高亮的.因为有些图片排到不齐,看起来不好看
我知道是图片大小的问题,但是我想把主题列表弄成和图片红色框的主题列表看齐
楼主能帮忙下吗?

本人论坛的自贴区
http://fai-mang.net/forum-186-1.html

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

腾讯云市场 一站式企业服务 爆款建站、小程序等1元起

QQ|小黑屋|Discuz! 官方站 ( 粤B2-20090059-165 )star

GMT+8, 2019-12-6 06:53

Powered by Discuz! X3.3

Copyright © 2001-2019 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表