Discuz! 官方站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9983|回复: 0

X2新添加关联链接

[复制链接]
发表于 2011-4-26 16:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 X2.0 中增加了关联链接,可以在指定范围内把 指定的文字 加上链接。
在 后台->运营->关联链接 处设置。

这里可以直接 添加、删除、更新 关联链接,并且可以选择该链接分别在 文章、论坛主题、群组主题、日志 中是否启用。

我们分析下这个代码的执行过程。
首先这个功能的路径是 /admin.php?action=misc&operation=relatedlink ,
我们根据这个链接可以定位到代码在  /source/admincp/admincp_misc.php 中,打开这个文件,搜 relatedlink

看到这样的代码:

 1. } elseif($operation == 'relatedlink') {

 2.         if(!submitcheck('linksubmit')) {

 3. ?>
 4. <script type="text/JavaScript">
 5. var rowtypedata = [
 6.         [
 7.                 [1,'', 'td25'],
 8.                 [1,'<input type="text" class="txt" name="newname[]" size="15">'],
 9.                 [1,'<input type="text" name="newurl[]" size="50">'],
 10.                 [1,'<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="newarticle[]">'],
 11.                 [1,'<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="newforum[]">'],
 12.                 [1,'<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="newgroup[]">'],
 13.                 [1,'<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="newblog[]">']
 14.         ]
 15. ]
 16. </script>
 17. <?php

 18.                 shownav('extended', 'misc_relatedlink');
 19.                 showsubmenu('nav_misc_relatedlink');
 20.                 /*search={"misc_relatedlink":"action=misc&operation=relatedlink"}*/
 21.                 showtips('misc_relatedlink_tips');
 22.                 /*search*/
 23.                 showformheader('misc&operation=relatedlink');
 24.                 showtableheader();
 25.                 showsubtitle(array('', 'misc_relatedlink_edit_name', 'misc_relatedlink_edit_url', '<input class="checkbox" type="checkbox" name="articleall">'.cplang('misc_relatedlink_extent_article'), '<input class="checkbox" type="checkbox" name="forumall">'.cplang('misc_relatedlink_extent_forum'), '<input class="checkbox" type="checkbox" name="groupall">'.cplang('misc_relatedlink_extent_group'),'<input class="checkbox" type="checkbox" name="blogall">'.cplang('misc_relatedlink_extent_blog')));

 26.                 $query = DB::query("SELECT * FROM ".DB::table('common_relatedlink')." ORDER BY id DESC");
 27.                 while($link = DB::fetch($query)) {
 28.                         $extent = sprintf('%04b', $link['extent']);
 29.                         showtablerow('', array('class="td25"', '', '', 'class="td26"', 'class="td26"', 'class="td26"', ''), array(
 30.                                 '<input type="checkbox" class="checkbox" name="delete[]" value="'.$link['id'].'" />',
 31.                                 '<input type="text" class="txt" name="name['.$link[id].']" value="'.$link['name'].'" size="15" />',
 32.                                 '<input type="text" name="url['.$link[id].']" value="'.$link['url'].'" size="50" />',
 33.                                 '<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="article['.$link[id].']" '.($extent[0] ? "checked" : '').'>',
 34.                                 '<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="forum['.$link[id].']" '.($extent[1] ? "checked" : '').'>',
 35.                                 '<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="group['.$link[id].']" '.($extent[2] ? "checked" : '').'>',
 36.                                 '<input class="checkbox" type="checkbox" value="1" name="blog['.$link[id].']" '.($extent[3] ? "checked" : '').'>',
 37.                         ));
 38.                 }

 39.                 echo '<tr><td></td><td colspan="6"><div><a href="###" class="addtr">'.$lang['misc_relatedlink_add'].'</a></div></td></tr>';
 40.                 showsubmit('linksubmit', 'submit', 'del');
 41.                 showtablefooter();
 42.                 showformfooter();

 43.         } else {

 44.                 if($_G['gp_delete']) {
 45.                         DB::delete('common_relatedlink', "id IN (".dimplode($_G['gp_delete']).")");
 46.                 }

 47.                 if(is_array($_G['gp_name'])) {
 48.                         foreach($_G['gp_name'] as $id => $val) {
 49.                                 $extent_str = intval($_G['gp_article'][$id]).intval($_G['gp_forum'][$id]).intval($_G['gp_group'][$id]).intval($_G['gp_blog'][$id]);
 50.                                 $extent_str = intval($extent_str, '2');
 51.                                 DB::update('common_relatedlink', array(
 52.                                         'name' => $_G['gp_name'][$id],
 53.                                         'url' => $_G['gp_url'][$id],
 54.                                         'extent' => $extent_str,
 55.                                 ), array(
 56.                                         'id' => $id,
 57.                                 ));
 58.                         }
 59.                 }

 60.                 if(is_array($_G['gp_newname'])) {
 61.                         foreach($_G['gp_newname'] as $key => $value) {
 62.                                 if($value) {
 63.                                         $extent_str = intval($_G['gp_newarticle'][$key]).intval($_G['gp_newforum'][$key]).intval($_G['gp_newgroup'][$key]).intval($_G['gp_newblog'][$key]);
 64.                                         $extent_str = intval($extent_str, '2');
 65.                                         DB::insert('common_relatedlink', array(
 66.                                                 'name' => $value,
 67.                                                 'url' => $_G['gp_newurl'][$key],
 68.                                                 'extent' => $extent_str,
 69.                                         ));
 70.                                 }
 71.                         }
 72.                 }

 73.                 updatecache('relatedlink');
 74.                 cpmsg('relatedlink_succeed', 'action=misc&operation=relatedlink', 'succeed');

 75.         }

复制代码

当直接打开这个页面的时候,就是显示默认的已经存在的关联链接。
当点击 提交 的时候,会做三个处理。
1.删除处理
         如果提交之前,把某些关联链接前的 删除 勾打上的话,那么这里会先处理 删除 的操作。
代码为:
 1. if($_G['gp_delete']) {
 2. DB::delete('common_relatedlink', "id IN (".dimplode($_G['gp_delete']).")");
 3. }
复制代码

2.更新操作
       如果在操作之前,已经存在的关联链接被修改过,那么在提交的时候,这些链接会先做下更新。
对应的代码为:
 1. if(is_array($_G['gp_name'])) {
 2. foreach($_G['gp_name'] as $id => $val) {
 3. $extent_str = intval($_G['gp_article'][$id]).intval($_G['gp_forum'][$id]).intval($_G['gp_group'][$id]).intval($_G['gp_blog'][$id]);
 4. $extent_str = intval($extent_str, '2');
 5. DB::update('common_relatedlink', array(
 6. 'name' => $_G['gp_name'][$id],
 7. 'url' => $_G['gp_url'][$id],
 8. 'extent' => $extent_str,
 9. ), array(
 10. 'id' => $id,
 11. ));
 12. }
 13. }
复制代码

3.新添加的操作
        在提交前,如果有新添加的管链链接,则会执行相应的代码插入到数据中。
对应的代码为:
 1. if(is_array($_G['gp_newname'])) {
 2. foreach($_G['gp_newname'] as $key => $value) {
 3. if($value) {
 4. $extent_str = intval($_G['gp_newarticle'][$key]).intval($_G['gp_newforum'][$key]).intval($_G['gp_newgroup'][$key]).intval($_G['gp_newblog'][$key]);
 5. $extent_str = intval($extent_str, '2');
 6. DB::insert('common_relatedlink', array(
 7. 'name' => $value,
 8. 'url' => $_G['gp_newurl'][$key],
 9. 'extent' => $extent_str,
 10. ));
 11. }
 12. }
 13. }
复制代码

需要注意的时候,不管是更新还是新添加, 关联链接 在进入数据库之前,关于在那些模块启用的地方,都用了二进制形式来控制在那里显示,然后再变为 10 进制存的。
存储完以后,紧跟着做了缓存的更新,对应的代码是:
 1. updatecache('relatedlink');
复制代码

关于的缓存的更新,需要查看 /source/function/function_cache.php
然后调用了 /source/function/cache/cache_relatedlink.php
 1. function build_cache_relatedlink() {
 2.         global $_G;

 3.         $data = array();
 4.         $query = DB::query("SELECT * FROM ".DB::table('common_relatedlink'));
 5.         while($link = DB::fetch($query)) {
 6.                 if(substr($link['url'], 0, 7) != 'http://') {
 7.                         $link['url'] = 'http://'.$link['url'];
 8.                 }
 9.                 $data[] = $link;
 10.         }
 11.         save_syscache('relatedlink', $data);
 12. }
复制代码
从这里能看到,最后缓存存到了 pre_common_syscache 中,其中 cname 就是 relatedlink 。

我们在看下前台发帖子等时候,使用我们刚刚添加的 关联链接的情况。

当我们查看帖子的时候,执行的文件是 /source/module/forum/forum_viewthread.php 文件。
在这个文件中,先得到设置在帖子中显示的关联链接,相应的代码是:

 1. if(!defined('IN_ARCHIVER')) {
 2.                 $post['message'] = discuzcode($post['message'], $post['smileyoff'], $post['bbcodeoff'], $post['htmlon'] & 1, $_G['forum']['allowsmilies'], $_G['forum']['allowbbcode'], ($_G['forum']['allowimgcode'] && $_G['setting']['showimages'] ? 1 : 0), $_G['forum']['allowhtml'], ($_G['forum']['jammer'] && $post['authorid'] != $_G['uid'] ? 1 : 0), 0, $post['authorid'], $_G['cache']['usergroups'][$post['groupid']]['allowmediacode'] && $_G['forum']['allowmediacode'], $post['pid']);
 3.                 if($post['first']) {
 4.                         if(!$_G['forum_thread']['isgroup']) {
 5.                                 $_G['relatedlinks'] = getrelatedlink('forum');
 6.                         } else {
 7.                                 $_G['relatedlinks'] = getrelatedlink('group');
 8.                         }
 9.                 }
 10.         }
复制代码

把得到的 关联链接 存放到了全局变量 $_G 中,然后在 模板文件 中使用。
显示帖子的时候调用的模板文件是:/template/default/forum/viewthread.htm 文件。
这个文件相关的代码为:
 1. <!--{if $_G['relatedlinks']}-->
 2.         <div style="display: none">
 3.                 <ul>
 4.                         <!--{loop $_G['relatedlinks'] $key $link}-->
 5.                         <li><a id="relatedlink_$key" href="$link[url]">$link[name]</a></li>
 6.                         <!--{/loop}-->
 7.                 </ul>
 8.         </div>
 9.         <script type="text/javascript">relatedlinks('postmessage_$_G[forum_firstpid]');</script>
 10. <!--{/if}-->
复制代码
然后执行了 js 的 relatedlinks 函数,该函数在 /static/js/common.js

通过这个文件中的 js 方法,使得 关联链接 在页面中显示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Discuz! Q 3.0 全新来袭 助力变现

小黑屋|Discuz! 官方站 ( 粤B2-20090059-165 )star

GMT+8, 2021-10-25 00:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2019 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表